Programul Casa Verde: finantari pentru energie regenerabila

Programul Casa Verde: finantari pentru energie regenerabila

Programul Casa Verde este un proiect care a inceput in anul 2010, propus de ministerul mediului si padurilor. Puteti obtine finantare pentru instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila.

1. Cine poate beneficia de programul Casa Verde, privind instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila?
Solicitantul care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
- este persoana fizica care isi are domiciliul pe teritoriul Romaniei;
- este proprietar/coproprietar al imobilului pe/in care se implementeaza proiectul;
- imobilul trebuie sa nu faca obiectul unui litigiu in curs de solutionare la instantele judecatoresti, vreunei revendicari potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, unei proceduri de expropriere pentru cauza de utilitate publica;
- nu are obligatii restante la bugetul de stat, bugetele locale, conform legislatiei nationale in vigoare;
- in activitatea desfasurata anterior inceperii proiectului nu a incalcat dispozitiile legale privind protectia mediului si nu sponsorizeaza activitati cu efect negativ asupra mediului.

 

2. Pentru ce tipuri de instalatii puteti sa obtineti finantare? Care este suma maxima care se acorda pentru fiecare tip de proiect?
- pana la 6000 Ron pentru instalatii de panouri solare;
- pana la 8000 Ron pentru instalatii de pompe de caldura;
- pana la 6000 Ron pentru instalatii de producerea energiei termice cu cazane pe baza de peleti, brichete, tocatura lemnoasa, precum si orice fel de resturi si deseuri vegetale, agricole, forestiere, silvice.


3. Pot fi cumulate mai multe tipuri de instalatii?
In cazul cumularii in cadrul aceluiasi proiect a doua tipuri de instalatii, cuantumul finantarii solicitate nu poate depasi valoarea cea mai mare acordata unui tip de proiect din cele doua cumulate in cadrul programului.

 

4. Unde se depun documentele pentru obtinerea finantarii?
Dosarul de finantare continand toate documentele obligatorii va fi depus personal de catre solicitant la sediul Agentiei Judetene pentru Protectia Mediului pe raza caruia  isi are domiciliul.

 

5. Ce documente sunt necesare pentru obtinerea finantarii?
- cerere de finantare nerambursabila completata prin tehnoredactare computerizata si semnata de solicitant, in original;
- declaratie pe propria raspundere completata si semnata de catre solicitant, in original;
- copie de pe actul de identitate al solicitantului;
- adeverinta privind existenta contului bancar al solicitantului finantarii, emisa de o banca comerciala, in original;
- extras de carte funciara care sa ateste dreptul de proprietate/ coproprietate al solicitantului asupra imobilului pe/ in care se va realiza proiectul, in original, sau autorizatie de construire emisa solicitantului, in copie legalizata pentru imobilele aflate in constructie, valabil la data depunerii.
- copia cartii funciare si extras de carte funciara individuala, pentru proprietati comune, pot fi maximum doua unitati individuale trecute pe aceeasi carte funciara, care adunate trebuie sa fie egale cu 1(un) intreg;
- autorizatie de construire emisa solicitantului, in copie legalizata pentru imobile aflate in constructie, valabila la data depunerii, inclusiv ordinul de incepere a lucrarilor emise in conformitate cu legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- adeverinta privind existenta contului bancar al solicitantului finantarii emisa de o banca comerciala, sau extras de cont;
- certificat de atestare fiscala privind plata obligatiilor la bugetul local, in original, valabil la data depunerii dosarului de finantare, eliberat de catre organele competente de pe raza carora isi are domiciliul solicitantul;
- un plic pe care se va completa numele si adresa completa a solicitantului, titlul programului: “Programul privind instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire”, precum si sesiunea de depunere.

 

6. Cand se poate depune dosarul pentru obtinerea finantarii?
Solicitantul poate depune dosarul de finantare incepand cu prima zi de deschidere a sesiunii de depunere – publicat pe situl www.afm.ro sau www.mmediu.ro.

 

7. Cand primeste solicitantul finantarea?
Dupa achizitionarea, montarea, punerea in functiune a instalatiei si depunerea dosarului de decontare la agentia judeteana pentru protectia mediului pe raza careia domiciliaza solicitantul.

 

8. Pana cand se depune dosarul de decontare?
Contractul intra in vigoare la data semnarii lui de catre ambele parți și inceteaza valabilitatea la finalizarea proiectului, dar nu mai tarziu de 12 luni de la data semnarii.

 

9. Ce documente trebuie depuse in vederea decontarii?
- cererea de tragere completata integral prin tehnoredactare computerizata si semnata de beneficiar;
- contractul de executie, in copie legalizata;
- factura fiscala/facturile fiscale, in copie (se va/se vor prezenta si in original, in vederea certificarii conformitatii de catre personalul agentiei judetene pentru protectia mediului responsabil cu derularea Programului);
- documente bancare privind achitarea facturilor fiscale prezentate (extrase de cont cu viza institutiei financiar bancare insotite de OP-uri) si/ sau chitanta;
- proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor in original;
- certificatul de garantie emis de producator pentru instalatie, in copie;
- un plic pe care se va completa numele si adresa completa a solicitantului, titlul programului: “Programul privind instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire”, precum si numarul si data contractului de finantare nerambursabila in baza caruia se solicita decontarea.

 

10. Care sunt cheltuielile eligibile?
- achizitia de instalatii pentru producerea de energie termica, inclusiv instalatii pentru inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire cu sisteme care utilizeaza energie regenerabila;
- cheltuieli cu montajul si punerea in functiune a sistemului, efectuarea, verificarea probelor si incercarilor;
- taxa pe valoarea adaugata (TVA);
- sunt eligibile numai cheltuieli efectuate dupa semnarea contractului de finantare nerambursabila.

 

11. Se acorda plati in avans?
Autoritatea nu acorda plati in avans si finanteaza cheltuieli eligibile efectuate dupa semnarea contractului de finantare nerambursabila.

 

12. Cand se organizeaza sesiunea de finantare?
- datele privind inceperea sesiunii de finantare se publica pe pagina de internet a Autoritatii cu cel putin 10 zile inainte de data deschiderii sesiunii de finantare.

 

Sistemele de panouri solare sunt o alternativa la celelalte tipuri de solutii de incalzire (cum este cazul centralelor termice pe gaz sau centrale termice pe lemne).